Skip to main content

Algemene voorwaarden Fictionizer.tv

1. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, vervolgopdrachten en diensten van Fictionizer.
b. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de algemene voorwaarden van Fictionizer leidend. Bij strijdigheid met (algemene) voorwaarden van een andere partij gelden de voorwaarden van Fictionizer.

2. Offerte

a. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Zolang een opdrachtnemer een offerte niet heeft aanvaard, is Fictionizer te allen tijde gerechtigd de offerte zonder opgaaf van reden in te trekken. Een offerte kan een beperkte geldigheidsduur hebben.
b. Fictionizer is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst op te zeggen waarbij Fictionizer de zorg van een goed opdrachtnemer in acht neemt. Fictionizer is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Fictionizer verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

3. Meerwerk

a. Als een opdrachtgever gedurende de productie aanvullende wensen heeft, of de opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht op basis van een vast uurtarief. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Fictionizer de opdrachtgever tijdig inlichten.

4. Reis- en verblijfkosten

a. Alle genoemde prijzen zijn exclusief reis- en verblijfskosten en sejour. De daadwerkelijke kosten worden verrekend op de eindfactuur. Fictionizer hanteert een vergoeding van € 0,39 per gereden km.

5. Muziekrechten

a. Als voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt rechten moeten worden afgedragen aan enige auteursrechtenorganisatie zoals Buma Stemra, dan worden deze kosten doorbelast. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte hoeven te worden opgenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de auteursrechtenorganisatie en worden toegevoegd aan de eindfactuur.
b. In het geval tijdens de opdracht geen duidelijkheid bestaat over auteursrechten, is Fictionizer gerechtigd achteraf deze kosten in rekening te brengen, ook als de opdracht reeds is afgerond.
c. In gevallen waarin royaltyvrije muziek in een productie wordt gebruikt is er geen sprake van afdracht aan Buma Stemra en komen er geen extra kosten bij.

6. Eigendomsvoorbehoud

a. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel, economisch en juridisch in bezit van Fictionizer. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht is Fictionizer gerechtigd de (rechts)persoon die inbreuk maakt aansprakelijk te stellen voor alle hieruit voortvloeiende schade.
b. Op alle producties van Fictionizer rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van Fictionizer. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Fictionizer.
c. Fictionizer behoudt het eigendom van de te leveren zaken totdat de opdrachtgever aan alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
d. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij dit niet zal doen, is Fictionizer gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de door Fictionizer gemaakte kosten te vergoeden.
e. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Fictionizer hiervan direct in kennis te stellen.

7. Beeldmateriaal

a. Tenzij anders overeengekomen wordt beeldmateriaal dat buiten het eindproduct valt niet beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever.
b. Indien er geen afspraken worden gemaakt over opslag van beeldmateriaal, concepten, teksten etc. zal Fictionizer dit materiaal naar eigen inzicht bewaren of vernietigen.

8. Betaling

a. Zodra de opdrachtgever de overeenkomst heeft geaccepteerd is deze per direct 50% van het offertebedrag verschuldigd. Tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen. Fictionizer zal hiervoor een factuur toesturen welke voor aanvang van de productie dient te worden voldaan.
b. Behoudens nadrukkelijk afwijkende afspraken, dient volledige betaling van de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden.
c. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
d. Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, is vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is geraakt een maandelijkse rente van 1,5% per maand verschuldigd. In het geval voornoemde rente lager is dan de wettelijke (handels)rente van dat moment, dan is de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De contractuele rente of de wettelijke (handels)rente is verschuldigd tot het moment dat de volledige vordering is voldaan.
e. Indien Fictionizer invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim verkeert, komen alle kosten vallende onder die invordering ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten worden berekend conform de wettelijke regels met betrekking tot de (buitengerechtelijke) incassokosten.
f. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Fictionizer op de opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

9. Aansprakelijkheid

a. Fictionizer is nooit aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fictionizer, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. Fictionizer is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.
b. Fictionizer is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fictionizer, nooit aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.
c. Fictionizer is niet aansprakelijk voor enige gevolgen van overschrijding van overeengekomen termijnen.
d. Het feit dat Fictionizer mogelijke aansprakelijkheden heeft verzekerd middels een aansprakelijkheidsverzekering maakt de uitleg van voornoemde voorwaarden niets anders.
e. In het geval enige aansprakelijkheid expliciet door Fictionizer of een door hem daartoe gerechtigde wordt erkend, is de aansprakelijkheid van Fictionizer nimmer hoger dan het door Fictionizer erkende bedrag, eventueel gemaximeerd tot het bedrag waarvoor Fictionizer is verzekerd.

10. Ter beschikking gestelde zaken

a. Fictionizer zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken of materiaal in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder. Fictionizer is evenwel niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van deze bewaring.

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 26-02-2024.

Werk met ons samen

Wij staan open voor samenwerkingen en projecten, om jouw producten, merken en processen visueel te maken. Neem gerust contact met ons op. We werken graag met jou samen!

Contact

+31(0)73 851 49 61
WhatsApp Us